Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sekuer Notarissen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sekuer Notarissen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Sekuer Notarissen, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Sekuer Notarissen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sekuer Notarissen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sekuer Notarissen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Sekuer Notarissen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.