Stichting en vereniging

Nederland is een land van stichtingen en verenigingen. Het verschil tussen beide is dat een stichting geen leden heeft, een stichting heeft alleen een bestuur en geen winstoogmerk.  De meeste goede doelen zijn stichtingen. Verenigingen hebben leden. Deze leden delen vaak een hobby, geloof of politieke voorkeur.

Stichting oprichten? Langs de notaris!
Een stichting heeft altijd een ideëel of sociaal doel. Een stichting kunt u uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelf rechten en plichten draagt. De notaris stelt een oprichtingsakte op (wettelijk verplicht), waarin we de statuten opnemen van uw stichting. De statuten bevatten minimaal:

  • de naam van de stichting, het woord stichting is een vast onderdeel van de naam;
  • de gemeente waar de stichting gevestigd is;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het saldo bij ontbinding (of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld).

Vereniging oprichten? Kies uw rechtsbevoegdheid.
Bij het oprichten van een vereniging moeten er minimaal twee oprichters zijn. Het oprichten kan via een mondelinge afspraak of via een door u zelf op te maken akte. In die gevallen hoeft u niet langs de notaris. Wilt u een vereniging oprichten met een volledige rechtsbevoegdheid? Dan moet de oprichtingsakte door de notaris opgesteld worden. Bij volledige rechtsbevoegdheid wordt de vereniging gezien als rechtspersoon, waarbij de vereniging zelf aansprakelijk is en niet de bestuursleden. Bovendien is het dan mogelijk om bijvoorbeeld registergoederen (zoals een kantine of verenigingsgebouw) aan te kopen, een lening aan te gaan of erfgenaam te zijn.

Sekuer Notarissen: uw specialist bij het oprichten van een stichting of vereniging
Neem contact met ons op als u een stichting, of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wilt oprichten. Wij voorzien u van heldere informatie en helpen u van a tot z.