Wa sizze jo? De UBO!

Afgelopen zondag was het 27 maart 2022, de datum waarop organisaties hun UBO’s hadden moeten registreren bij de Kamer van Koophandel.

Wa sizze jo? De UBO!

Dat staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over bijvoorbeeld een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 

Het UBO-register volgt uit Europese regels. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering en duidelijk maken wie het eigenlijk voor het zeggen heeft binnen de organisatie.

De verplichting om hun UBO’s te registreren geldt voor B.V.’s en N.V.’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties, kerkgenootschappen, maar ook voor personenvennootschappen zoals: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen.

De Kamer van Koophandel heeft de afgelopen maanden de meeste organisaties, die nog niet aan eerdere oproepen gehoor hebben gegeven, een herinnering gestuurd om alsnog over te gaan tot het doorgegeven van de gegevens van de betreffende personen. Het niet (op tijd) registreren, of verkeerde informatie doorgeven, is verboden. Organisaties kunnen dan een geldboete krijgen en in bijzondere situaties kunnen gevallen zelfs  overgedragen worden aan het Openbaar Ministerie.

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

  • voornaam en achternaam;
  • geboortemaand en -jaar;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Als de UBO, minderjarig is, onder curatele of onder bewind staat, dan wel politiebeveiliging heeft, dan kan deze verzoeken de openbare gegevens af te schermen.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO zelf is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

AVG

Alleen bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen ook eventueel niet openbare gegevens inzien.De Kamer van Koophandel garandeert dat het UBO-register privacy waarborgt via AVG. Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bent u bestuurder van een vereniging, stichting, aandeelhouders van een B.V., of op een andere wijze mogelijk een UBO en heeft u zich nog niet als zodanig geregistreerd, doe dit dan alsnog zo spoedig mogelijk. Registreren doet u online of per post bij de Kamer van Koophandel.

Nu en in de toekomst!

Want als er in de toekomst iets verandert ten aanzien van de UBO binnen de organisatie; er komt een nieuwe bestuurder binnen het bestuur, dus een nieuwe UBO, of iemand is niet langer UBO omdat hij zijn aandelen verkocht heeft, dan moet deze wijziging binnen zeven dagen doorgegeven worden aan het register.