Tiden ha tiden

Bij velen leeft de gedachte dat als zij hun wensen ten aanzien van hun nalatenschap maar kenbaar hebben gemaakt bij de notaris, of als die dit mogelijk al heeft vastgelegd in een concepttestament, dat dit dan al een soort voorlopige dekking geeft. Er zijn zelfs een aantal mensen geweest die bij de Tweede Kamer een petitie hebben aangeboden, waarin werd bepleit dat ook aan een concepttestament rechten zouden moeten kunnen worden ontleend.

Ondertekening noodzakelijk
Vanuit de Tweede Kamer is dat toen voorgelegd aan de minister voor Rechtsbescherming, die heeft aangegeven vast te houden aan de huidige eisen. Voor de rechtsgeldigheid van een testament is het vereist dat erflater en de notaris beiden de akte met daarin de wensen hebben ondertekend. Dit alles in het kader van de rechtszekerheid. Het komt geregeld voor dat er een aantal concepttestamenten worden opgesteld, voordat de uiteindelijke definitieve tekst wordt opgenomen in de akte, die dan voor de ondertekening nog helemaal door de notaris met de erflater wordt doorgenomen om te controleren of deze akte echt de wensen goed weergeeft.

Rechter kan uitzondering maken
Het is aan de rechter om te beslissen of door bijzondere omstandigheden er toch aanleiding is waarde te hechten aan een (nog) niet getekende akte. De rechter zal daarbij alle in die situatie van belang zijnde feiten en omstandigheden meenemen in zijn overweging om te kijken of er een uitzondering gemaakt kan worden.

Voorbeeld
Zo is onlangs ook in een omgekeerde situatie door een rechter bepaald dat aan een wel getekend testament alsnog geen rechtskracht toekwam. Erflaatster was overleden en had haar echtgenoot en drie kinderen achtergelaten, maar in een testament dat zij 30 jaar voor haar overlijden had gemaakt, had zij alleen haar oudste kind tot erfgenaam benoemd. Op het moment van het tekenen van dit testament was zij nog niet gehuwd en was dit haar enige kind.

Dit oudste kind was het er echter niet mee eens dat hij enig erfgenaam was en heeft de rechter verzocht om vast te stellen dat aan dit testament geen rechtskracht meer toe zou moeten komen, omdat de omstandigheden na het opmaken van het testament zodanig gewijzigd waren, dat het niet de bedoeling van erflaatster kon zijn geweest om haar echtgenoot en de beide andere kinderen uit te sluiten. Uit gegevens en verklaringen van alle vier gezinsleden heeft de rechter kunnen opmaken dat het de bedoeling van erflaatster moet zijn geweest dat dit testament alleen zou gelden voor de periode dat zij nog ongehuwd was en één kind had.  De rechter heeft daarom uiteindelijk bepaald dat aan het “vergeten testament” geen betekenis meer toekwam, zodat op de nalatenschap van erflaatster het versterferfrecht van toepassing was en zo haar echtgenoot en alle drie kinderen haar erfgenamen waren.

Het is natuurlijk zo; tiden ha tiden, maar wilt u niet dat over uw nalatenschap een hele gerechtelijke procedure gevoerd moet worden, zorgt u er dan voor dat uw testament by de tiid is. 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.