Wat kin ik ferwachtsje at ik (fer)pachtsje?

Bij verhuur van agrarische gronden of gebouwen aan een boer noem je dit geen huur, maar is er sprake van pacht. Net als voor huur gelden er voor pacht verschillende wettelijke regels. De twee belangrijkste en meest voorkomende vormen van pacht zijn reguliere pacht en geliberaliseerde pacht.

Reguliere pacht voor land is wettelijk vastgelegd voor een termijn van zes jaar en de pacht wordt daarna automatisch verlengd. Er zijn slechts beperkte redenen om de pachter dan de pacht op te kunnen zeggen. Wil je als eigenaar het land gaan verkopen dan ben je verplicht dit eerst aan de pachter te koop aan te bieden (voorkeursrecht), die het dan voor een lagere waarde (waarde verpachte staat) kan kopen. Voor de hoogte van de te betalen pachtprijs ben je gehouden aan de prijzen die zijn opgenomen in het zogenaamde pachtnormenbesluit. Het pachtcontract wordt hierop getoetst door de grondkamer.

Bij geliberaliseerde pacht daarentegen ben je vrij om de termijn van de pacht te bepalen, waarna het pachtcontract automatisch eindigt en er zijn minder wettelijke regels van toepassing. Bij pacht voor korter dan zes jaar vindt er ook geen toetsing van de pachtprijs plaats door de grondkamer.

Heb je niks op papier gezet over het in gebruik geven van grond aan een boer en betaalt hij daar wel een vergoeding voor, dan is er automatisch reguliere pacht ontstaan. Dit geldt ook als je het op papier hebt gezet met een grondgebruikersverklaring.

Nieuwe pachtnormen per 1-7-2022

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen voor 2022 weer bekend gemaakt. Dit zijn dus de  hoogst toelaatbare pachtprijzen voor reguliere pacht voor 2022. Deze zijn berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De berekende pachtnormen 2022 van los bouw- en grasland zijn in vijf van de veertien pachtprijsgebieden hoger, en in acht gebieden lager dan de pachtnormen 2021.

In het Noordelijk weidegebied is de prijs voor cultuurgrond gedaald van maximaal € 514 per hectare naar € 511 per hectare. U kunt het hele document vinden op de site van de rijksoverheid.

Wordt bijna alles de laatste tijd alleen maar duurder, het pachten van land op basis van reguliere pacht is dus wel in prijs naar beneden gegaan.

Pachtadministratie

De betaling van de pacht en het aanpassen van de prijzen moet wel bijgehouden worden. Voor diverse instanties en particulieren regelen wij de (erf)pachtadministratie. Dat heeft de volgende voordelen:

  • (half)jaarlijks brengen wij de (erf)pacht in rekening, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verhogingen en verlagingen;
  • bijna alle communicatie tussen grondeigenaar en gebruiker loopt via het notariskantoor, hetgeen vaak zeer verhelderend werkt en discussies kan voorkomen;
  • de looptijd van de contracten wordt in de gaten gehouden en zo nodig wordt tussen partijen onderhandelt over verlenging en wijziging van de contracten;
  •  wij zijn de vraagbaak voor de grondeigenaren en (erf)pachters met betrekking tot hun rechten en plichten.