Noch neat bard mar wol betelje

Het jaar 2023 ligt inmiddels al weer een paar weken achter ons. Voor je het weet heb je alle jaaropgaves van dat jaar weer binnen en moet je aangifte inkomstenbelasting doen.

In de zogenaamde box 3 moet je als belastingplichtige de totale waarde van je vermogen (bezittingen en schulden) opgeven. De eigen woning en de daaraan gekoppelde hypotheekschuld, zijn daar echter van uitgezonderd, die vallen onder normale omstandigheden in box 1.

Vaak wordt de vraag gesteld of je ook een erfenis op moet geven als bezit, terwijl deze nog niet verdeeld is en je nog niets, of niet alles, hebt ontvangen. Het antwoord daarop is “ja”.

Vanaf het moment van overlijden zijn erfgenamen de verkrijgers van het vermogen van de overledene.
Daarom moet ook het onverdeelde aandeel van een erfgenaam in dit vermogen als onderdeel van het eigen vermogen worden meegeteld. Dus ook al is de woning nog niet verkocht, staat het geld nog op de bankrekening van degene die is overleden, jo ha neat bard mar moat wol betelje.

Je bent echter alleen belasting verschuldigd als je totale vermogen in box 3 meer bedraagt dan de vrijstelling.
Voor 2023 bedroeg die € 57.000,- en voor fiscale partners het dubbele, dus € 114.000,-. Een belangrijke uitzondering op de verplichting tot aangifte van je erfdeel is het erfdeel van een kind in een nalatenschap van de eerste ouder, waarbij het gehele vermogen bij de langstlevende ouder is gebleven.

Volgens de fiscale wetgeving voor de inkomstenbelasting worden de goederen en schulden van de nalatenschap in dat geval volledig aangegeven en belast bij de langstlevende ouder. De kinderen geven niets op. Dit blijft in elk geval zo totdat de vordering van de kinderen opeisbaar wordt (of bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de langstlevende eindigt).

De peildatum voor de aangifte over een bepaald jaar voor vermogen is 1 januari.
Voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 gaat het dus alleen om de erfenis van iemand die vóór 1 januari 2023 is overleden. Als iemand in de loop van het jaar 2023 is overleden, hoef je met deze onverdeelde erfenis pas rekening te houden in de aangifte over het jaar 2024. Op 1 januari 2023 (peildatum voor de aangifte over het jaar 2023) behoorde dit immers nog niet tot je bezit.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.