Wolkom by Sekuer Oersetburo!

Foar in flotte en profesjonele oersetting
tsjin in reedlike priis en
troch in betûft oersetster
mei jierrenlange ûnderfining
binne jo op it goede adres by Sekuer!

Sekuer Oersetburo:

  • set Nederlânske teksten foar jo oer yn it Frysk of oarsom.
  • korrizjearret/redigearret jo Fryske of Nederlânske teksten.

Sekuer wurket sawol foar partikulieren as foar bedriuwen en oerheden; tink bygelyks oan teksten foar: websites, folders, krante-advertinsjes, bertekaartsjes, roukaarten, sollisitaasjebrieven, manuskripten ensafuorthinne.